Du visar för närvarande VÄRLDEN OCH DU 6.13

VÄRLDEN OCH DU 6.13

Ett Numerologiskt Perspektiv

Hej Numerologivänner!

November är en 8månad i ett 6år

November är kalendermånad 11. 11 är ett Mästartal som representerar upplysning, kunskap och visdom och även oroliga energier och disharmoni. Vi skriver 11/2 eftersom 2an är väsentlig här av den logiska anledningen att innevarande år som bekant  är 2022, vilket blir 6. En 6a som är uppbyggd på tre 2or och en 0a.

2orna dominerar som en stark underliggande energi till 6an under hela 2022 och mer så nu i november som är kalendermånad 11/2. Det indikerar att fokus under hela året har varit på  relationer, relationer till vänner och kollegor, relationer mellan företag och organisationer politiska relationer samt relationer mellan länder. Känns det igen? Med 6ans megin följer också uppfattningen och insikten om ansvar. Under åtminstone senare delen av detta år har händelser och regelverk aktualiserat just ansvarsområden, ansvarsfrågor och kanske har vi sett en del oansvarigt beteende från både privatpersoner som myndigheter och politiker. Känns även detta igen?

Jag brukar få frågan ”hur pass betydelsefulla är de här Universella Numerologiska energierna för just mig”? Ja, hur påverkas vi individuellt av de universella energierna? Mitt svar är att det i första hand beror på vilket Personligt Numerologiskt  År du själv är i och i andra hand hur pass öppen du är för att ta emot och känna in dessa energier. Jag ser de Universella Numerologiska Åren som ett erbjudande från den Universella Intelligensen att lära känna tidens tankar och händelser genom symboler. Talen är symboler omfattande idéer, egenskaper och händelser som väcker vår förmåga att vara och agera på de sätt som är oss givna här på jorden, nämligen andligt, intellektuellt, känslomässigt och fysiskt. Kort sagt, att vara i synkronicitet med och insikt om den Högre Intelligensen.  

Alla tal är andliga, intellektuella, känslomässiga och fysiska. Alla tal uttrycker polerna gott och ont, konstruktivt och destruktivt, positivt och negativt och alla nyanser däremellan. För att tolka talens symbolik och praktiska tillämpning bör man alltså veta vad man vill förstå.

Genom att lära känna talen, lär vi känna oss själva, Genom att lära känna oss själva lär vi känna talen. En underbar andlig symbios som svar på de eviga frågorna ”Vem är jag”? ”Varför är jag här”?Vad är min uppgift”? ”Vad står i mitt kontrakt med Livet”?

Talet 8 visar med sin form att det  är ett tvåfaldigt tal. Det är både det maskulina och det feminina, vilka kan fungera i ömsesidighet eller som motsägelsefulla energier. Det maskulina är det starka, krävande, aktiva, det feminina är det passiva, inkännande, eftertänksamma och som kan formas.

Talet 8 representerar auktoritet, makt, inflytande och materiellt välstånd. Med talet 8 inbjuds mänskligheten till att njuta av allt det som människan har förmåga att skapa.

Materiellt överflöd (överflöd ska här förstås som det man själv uppfattar som överflöd, vilket naturligtvis är mycket olika för olika människor och tilläggas kan att jag inte talar om girighet här)  i form av finansiella medel, materiella ägodelar såsom hus, bil, smycken, konst, cykel, mm mm ska avnjutas, inte skämmas över.  Det finns en uppfattning om att andlighet och materiellt ägande är i motsättning till varandra. En uppfattning som daterar sig långt bak i tiden och som kan betraktas som en närmast filosofisk fråga. Man tänkte att det materiella, alltså ägande, gör människan oemottaglig för andlig påverkan och utveckling, medan det i själva verket är HUR vi använder det materiella och HUR vi lever vår andlighet som skiljer konstruktivt från destruktivt. Låter vi sunt förnuft och generositet råda kan vi med lätt hjärta och glad själ njuta av det materiella välstånd vi har möjlighet att skapa, behålla, dela med oss av eller helt enkelt ge bort.

När 8an ger av sitt välstånd, eller skapar något för sig själv och mänskligheten  och där det grundar sig på 8ans visioner och ideal, når 8an sin högsta potential. Medan både 2an och 6an som även de har en generös och givande sida där medkänsla, intuition (2) och kärlek och omtanke (6) ges så ger 8an med både hjärna och hjärta. Därför kan 8an manifestera Skapelsens innersta och yttersta intention. Detta för att 8an har möjlighet att skapa allt det som är möjligt i de föregående talen 1 – 7. 8an är en hög intelligens med siktet inställt på manifesterande och förverkligande av denna intelligens. TANKE – HANDLING – RESULTAT är 8ans signum.   

För att 8an ska ha möjlighet att manifestera sina ideal behöver 8an använda sig av sin kraft och MAKT. Makt missförstås ofta – exempelvis skäms vi ibland över vårt eget behov av makt, vi undertrycker vår makt, förminskar oss eller går i närkamp med energin och känslan i makt och skapar inre konflikter.

MAKT vibrerar Numerologiskt i 9. 9 är ovillkorlig kärlek och icke-dömande. Vi blandar ihop makt och maktmissbruk, vi anpassar oss till yttre maktfaktorer som vi inte mår bra av och som kanske inte passar oss vårt sätt att leva.  Auktoriteter av alla slag, både de goda och de onda ska ses utifrån det som de förmedlar och ger.

Egen makt kan upplevas som hotfullt om vi inte förstår att makt och kraft är något som har med Livet och vår överlevnad att göra, ja, något som hela existensen vilar på.

Alla tal kan utöva den GODA MAKTEN eller DEN ONDA MAKTEN. Den välmenande och den egoistiska. För 6an tex. gäller att utöva makt med kärlek! 6an älskar allt och alla SÅ mycket, 6an värnar om djur och natur. Vill alla väl. Älskar att omge sig med familj, vänner, kollegor, vänners vänner, barn, barnbarn, barnbarnsbarn och är ofta mycket traditionell. En varmare famn än 6an får man leta efter.

Dock, när 6an älskar så där mycket och vill alla så väl, kan det lätt tippa över till dominans och rigiditet. 6an har alltid rätt. Vet alltid hur det ska vara. Har svårt att tolerera olikheter och människors längtan efter individualitet och självbestämmande.

När 6an av någon anledning känner sig hotad i sin välmening, hotad i sitt stora behov av att få ge av sitt stora varma hjärta, tenderar 6an att bli beroende av andra. Och det beroendet övergår i värsta fall till medberoende. Särskilt om 6an har umgåtts med människor med starka egna behov, brist på egen energi och utan skam dominerar andra människor.

Då utvecklar 6an ett medberoende. 6an kan bli självutplånande, ser sig som offer och förlorar sin underbara kärleksfulla 6megin.

Vi diskuterar ju de universella Numerologiska aspekterna här så 8an och 6an ska ses som influens och inspiration representerad av den Högsta Intelligensen. Vi tar emot den. Det är nu det blir spännande! HUR använder vi de Numerologiska energierna, HUR tar vi emot dem?  Är vi självständiga eller medberoende? Låter vi andra med makt bestämma över oss. Bestämmer vi över andra? Dominerar någon eller något vår tankeverksamhet? Vilka strömningar i samhället talar till oss, leder oss, manipulerar oss eller upplyser oss, vägleder oss och uppmuntrar oss?

Ja, det här är matnyttiga funderingar som inte bara gäller för november utan – och kanske ännu viktigare –  lägger en god grund för det kommande 7året, 2023.

Med önskan om en kraftfull och insiktsfull november

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln