Du visar för närvarande

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

8.2

Februari  2024

Numerologiskt År 8 Numerologisk Månad  1

Hej och välkomna till KunskapsNyckelns Numerologiska nyhetsbrev!

Ur ett Numerologiskt perspektiv tar vi nu första steget in i  Karmaåret 2024. I februari markerar 1an upptakten till 2024 och initierar och uppmuntrar 8an med ny energi, nya eller nygamla idéer, handlingskraft och mod.

I den Numerologiska familjen är 8 det tal som undervisar oss om vad vi tidigare har gjort rätt och vad vi har gjort fel dvs. vi får erfara konsekvenser, positiva såväl som negativa, av våra tidigare handlingar. Karma, helt enkelt. 8ans innersta väsen är balans som  i sin renaste form är synergi mellan det jordiska och det andliga. 8ans båda 0or säger oss att vi är ”tu-delade” i vår jordiska tillvaro, som tex när vi menar att vi är själar i en fysisk kropp, där den övre 0an symboliserar Universums kraft och den undre vår fysiska manifestation av den.

I förkristen tid såg man  8an som en kraft för rättvisa. Att ”jämna ut” eller att ”skipa rättvisa”. Än i dag betraktar vi 8an som den kraft som ger utslag på tidigare handlingar och ger oss möjlighet att välja utifrån konsekvenserna. Karma, alltså. Talet 8 var även associerat med den stora  ModerGudinnan för den närande aspekt hon gav människan i hur hon kan bruka jorden.  

Vi använder som bekant tal för att åskådliggöra kvantitet och kvalitet. När vi använder tal kvantitativt behöver  vi bara rada upp ett visst antal föremål och sedan räkna dem, så har vi ett resultat, en lösning, en kvantitet.

När vi använder talen kvalitativt behöver vi använda oss av vår förmåga att andas – med det menar jag att vi andas in  talets energi från Universum och när vi andas ut manifesterar vi talet. Vi får ett resultat, som vi också kan kalla karma. Det kan förefalla lite långsökt med den liknelsen men i betydelsen av att använda och maximera livskraften så fungerar den. Livskraften är som ett andetag eller en högre dimension av andetaget. I våra livsvillkor har vi det vi kallar den fria viljan och det är mer än att göra val, den  fria viljan är i synnerhet och till sin essens en kraft.

Den kraften finns i  både osynlig och synlig form. Numerologi är en dualistisk kraft (både synlig och osynlig) som har utvecklats genom att människor i tusentals år har utforskat, sökt, funnit, vunnit och förlorat. Låtit tid och kultur, religion och politik, välstånd och fattigdom bilda grund och förutsättningar för Själens resa i den fysiska kroppen. Och språket är Numerologi.

Den version av Numerologi som vi använder oss av idag är inte bara präglad av vår tid, kultur, politik och geografiska läge utan även av tusentals år av utforskande. Av sökande. Av människor som vill ha svar. Och på varje svar har rests ytterligare  frågor som fått  svar som fått  frågor… och så i all oändlighet tills vi är här och nu och det är vi som ställer frågor får svar som genererar ytterligare frågor. Energin som ackumuleras av dessa tusentals existentiella spörsmål definierar den karakteristiska kraft som läggs ner och in i tex. föremål och platser eller som här i vårt fall: i tal. En kraft vars essens är intention, vision och kraft att agera.

8ans särskilda ställning som utjämnare, rättvisa, auktoritet, makt och inflytande grundar sig på 8ans matematiska ställning. 8an kan delas i 1, 2 och 4. 1an är ju Den Enda, den Absoluta Universella Kraften. Alltså är 8an i sin grundform ett uttryck för Universums vilja, vars kraft uttrycks i orden: enhet, expansion och cykler. 8an sågs även som bestående av två 4or och var därmed en symbol för näring, jorden, materien, förverkligande på ett materiellt plan. 8an består av fyra stycken 2or som är en både förenande och splittrande energi och har som uppgift att ena och förena, att se ”båda sidor myntet”.

Talet 8 med dess två 0or och med ingredienser av 1, 2 och 4 är Epicykelns mest dynamiska år vad gäller att manifestera, att göra, att agera, att dominera, att skapa i det materiella.

För dig som är ny inom denna konstform som vi kallar Numerologi kan jag berätta att inom Numerologin menar vi att vi utvecklas i 9-års cykler. En 9års period kallas en Epicykel där varje år 1 – 9 bidrar till vår utveckling och lärande och är antingen extrovert eller introvert. Alltså vissa är fördelaktiga för att manifestera och agera på och vissa för inre utveckling och att låta saker bero och utvecklas i det fördolda.

Hur 2024års Numerologiska Megin 8 påverkar just dig beror på vilket Numerologiskt Personligt År du är i och vilka dina andra tal du har i din Numerologiska Kärna. Vi påverkas alla av 8an men olika mycket.

Med 8ans Megin och rätt använd och förstådd har vi möjlighet att åstadkomma mer än under något annat år under den innevarande Epicykeln. Det som händer och påverkar oss kollektivt likväl som individuellt är INTE något nytt. Det är KONSEKVENSER av det som tidigare har skett. Det kan förefalla som att något nytt händer, men så är det inte, vilket är den viktigaste pusselbiten för att förstå vår tid och vad som händer och framför allt hur vi själva ska reagera, hantera och agera på det som händer i det kollektiva, i vårt land, i andra länder och i världen i stort. Det som händer under ett år 8 är alltså konsekvenser – eller med ett annat ord  KARMA – av tidigare tankar, planering, beslut osv. Det som händer kommer dock ha påverkan på ekonomi, politik och maktbalans i många år framöver.

Alla uttryck för makt är den mest självklara ingrediensen i år. Personlig makt, egen makt, andras makt och med dess suffix:  -missbruk -fullkomlig, -begär är vad 8ans kraftfulla smörgåsbord erbjuder.  Ja, 8ans Megin är allt detta. Det är du som väljer vilken makt du ska ansluta dig till. Alla protester och manifestationer, opinionsyttringar och demonstrationer från dem  som far illa på grund av överhetens arrogans och illvilja har stor kraft och påverkan under ett år 8. Dessa uttryck som ofta grundar sig på långa tider av missförhållanden är genuina, medvetna, kraftfulla urladdningar för 8ans rättvisa och personlig makt.

Numerologi är mycket mer än ett system för att lära känna sig själv, få ett hum om sin framtid och förstå nuets energier. Numerologi är också läran om hur vi införlivar de värden som varje tal representerar. Megin i talen – kraften och medvetenheten –  har skapats i synergi mellan Universums kraft och människors, och fortsätter att skapas i all oändlighet. Utan människors medvetna kunnande att dra ner kraft från Universum och lägga ner i något konkret, som ett tal, tex.  (inandning och utandning) splittras kraften och den avsedda effekten uteblir. Vår medvetenhet om vad kraften så att säga innehåller är imperativt för att manifestera 8ans pragmatiska och andliga kraft.

När vi medvetet nyttjar kraften från 8an så är vi som ett litet kugghjul i ett större kugghjul manifesterande mänsklighetens essens av liv och förverkligande. Nummer 8 symboliserar själens nedstigande i materien (den övre ”nollan” själen – den under kroppen). I den kristna läran symboliserar 8an frälsning och uppståndelse. Ja, frälsning till vår egen inneboende kraft och vår förmåga att utöva vår personliga makt och uppståndelse för att den används för vårt eget och allas bästa – utövad med rättvisa för allt levande. Inom Buddismen talar man om den 8faldiga vägen, rätt insikt, rätt avsikt, rätt tal, rätt handling, rätt levebröd, rätt strävan, rätt närvaro, rätt koncentration. Låt oss fylla de orden med 8ans Megin  och se till att de blir våra axiom i vårt samhälle.

Önskar allt gott i februari 2024

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln